1. Avtalets tillämpbarhet
2. Behörighet för medlemskap
3. Användande av tjänsterna 
4. Panelregistrering och lösenord
5. Obehörigt användande
6. Skyddat innehåll
7. Användarinnehåll
8. Belöningsprogram
9. Profiluppdateringar
10.Policy för utträde
11.Länkar
12.Kommunikation med SSI
13.Integritet
14. Friskrivningsklausul
15.Ändringar
16.Gottgörelse
17.Ansvarsbegränsning
18.Efterlevnad av gällande lag
19.Avstängning, avbrytande och inaktivering av panelmedlemskonton.
20.SSI-anställda
21.Meddelanden
22.Separeringsklausul
23.Styrande lagar, jurisdiktion och plats
24.Övriga villkor

1.Avtalets tillämpbarhet

Dessa villkor (”villkoren”) styr och gäller för ditt användande av SSI:s tjänster, inklusive utan begränsning till, (1) medlemskap i en SSI-panel eller underpanel (individuellt kallad ”panel” och gemensamt kallade ”panelerna”), (2) användning av och/eller tillgång till en panel-webbplats (individuellt kallad ”webbplats” och gemensamt kallade ”webbplatserna”), (3) deltagande i en undersökning eller studie som erbjuds, tillhandahålls, anordnas eller administreras av eller via SSI, och (4) din behörighet för och/eller inlösen av belöningar, incitament och priser som erbjuds för vissa handlingar eller aktiviteter inklusive, utan begränsning till undersökningar som genomförts utan problem (gemensamt kallade ”tjänsterna”).

Alla hänvisningar i detta avtal till ”SSI” inkluderar Survey Sampling International, LLC och dess moderbolag, dotterbolag och samarbetsparter. Benämningarna ”oss” eller ”vi” i avtalet avser SSI.

Genom att ha tillgång till, använda och/eller medverka i tjänsterna godkänner du uttryckligen och förbinder dig härmed till dessa villkor.

SSI förbehåller sig alla rätten att vid varje tidpunkt oavsett orsak avstå, begränsa, förbjuda eller avvisa din tillgång till, användande av och/eller medverkan i tjänsterna.

upp

2.Medlemskapsbehörighet.

Panelmedlemskap är i allmänhet öppet för individer som uppfyller kraven för medlemskap, inklusive, utan begränsning, minimiålderskravet och kravet avseende geografisk plats. Kraven för panelmedlemskap kan skilja sig för varje panel. Vi tillåter endast en medlem per unik e-postadress. SSI kan när som helst, oavsett anledning, för vem som helst, vägra att tillhandahålla tjänsterna

upp

3. Användande av tjänsterna.

Tjänsterna är för privat, icke-kommersiell användning. Du får använda tjänsterna endast när och om de är tillgängliga. SSI förbehåller sig rätten att när som helst och oavsett anledning, utan föregående meddelande, ändra eller modifiera, eliminera och/eller begränsa eller blockera åtkomsten till alla eller någon del av tjänsterna.

SSI ger panelmedlemmar och icke-panelmedlemmar möjligheten att delta i undersökningar. Deltagande i undersökningar är frivilligt. Genom att samtycka till att bli en panelmedlem, samtycker du till att ta emot inbjudningar att delta i undersökningar. Dessutom kan SSI ge panelmedlemmar möjligheten att kommunicera med andra panelmedlemmar och/eller SSI. Du kan säga upp prenumerationen på ditt panelmedlemskap när som helst, se avsnitt 10 ”Policy om utträde” nedan. 

upp.

4.Panelregistrering och lösenord.

Du får tillgå webbplats(-er) som en besökare utan att registrera dig för medlemskap i panelen som är förknippad med webbplatsen(-erna) och utan att tillhandahålla eller avslöja personlig information.

För att registrera dig som en panelmedlem måste du registrera dig hos eller för panelen och tillhandahålla vissa personuppgifter. Panelmedlemmar och icke-panelmedlemmar måste tillhandahålla all information sanningsenligt. SSI förbehåller sig rätten att begränsa eller förbjuda ditt användande av, tillgång till och/eller deltagande i tjänsterna om du tillhandahåller, eller SSI skäligen misstänker att du har tillhandahållit, information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig.,

SSI kommer endera att: (i) utfärda ett användarnamn och lösenord till en panelmedlem, eller (ii) låta en panelmedlem skapa sitt eget användarnamn och lösenord. Panelmedlemmar är ensamt ansvariga för sina användarnamns och lösenords säkerhet och är ensidigt ansvarsskyldiga och ansvariga för allt användande, vare sig behörigt eller obehörigt, av deras medlemskonton. SSI avråder bestämt från användande av personnummer, bankkontonummer eller ett annat identifikations- eller kontonummer, som användarnamn eller lösenord.

Panelmedlemskapet gäller exklusivt för en person som registrerar sig för medlemskap i panelen.

Du bekräftar att du tillgår, använder, och/eller deltar i tjänsterna i egenskap av en självständig leverantör, och ingen agenturs-, bolags-, joint venture-, arbetsgivar-/arbetstagar- eller franchisegivar-/franchiseinnehavarrelation avses med eller skapas av detta avtal.

upp

5. Obehörigt användande.

Du samtycker till att inte: (i) använda spindlar, robotar eller andra automatiserade datautvinningsmetoder för att katalogisera, ladda ner, lagra eller på annat sätt reproducera eller distribuera data eller innehåll tillgänglig i samband med tjänsterna, eller för att manipulera en undersöknings, pristävlings eller tävlings resultat, (ii) vidta åtgärder för att störa webbplats eller en individs användande av webbplats, inklusive utan begränsning till, att genom överbelastning ”dränka”, ”mejlbomba”, eller ”krascha” en webbplats, (iii) skicka eller överföra virus, korrumperade data, eller annan skadlig, störande eller destruktiv kod, fil eller information, inklusive utan begränsning till, spionprogramvara; (iv) samla in identifierbar personlig information för eller om annan användare av tjänsterna, (v) skicka oönskade e-postmeddelanden, inklusive utan begränsning till, kampanjer och/eller annonser för produkter eller tjänster, (vi) öppna, använda eller upprätthålla mer än ett (1) medlemskonto i en panel, (vii) förfalska eller maskera din verkliga identitet, (viii) infoga en eller flera delar av en webbplats i en annan webbplats eller ändra en webbplats utseende, (ix) etablera länkar från en annan webbplats till en sida för, på eller belägen på en webbplats eller till tjänsterna utan föregående uttryckligt tillstånd från SSI, (x) anslå eller överföra hotfullt, smädande, ärekränkande, obscent, pornografiskt, oanständigt, skandalöst eller provocerande material eller innehåll eller material eller innehåll som på annat sätt skulle kunna strida mot gällande lag (såsom definierade häri), (xi) begå bedrägliga handlingar, inklusive utan begränsning till, att rusa igenom undersökningar, göra samma undersökning mer än en gång, maskera eller förfalska din verkliga identitet, lämna falsk information under registreringsprocessen, lämna falska eller osanna undersökningsuppgifter, lösa in eller försöka att lösa in belöningar, priser, och/eller incitament genom falska eller bedrägliga metoder, och manipulera undersökningar, (xii) bakåtkompilera någon aspekt av tjänsterna eller utföra eller vidta en åtgärd som skulle kunna avslöja källkoden, eller förbikoppla eller kringgå mätare eller kontroller som används för att förbjuda, inskränka eller begränsa åtkomsten av en webbsida, innehåll eller kod, förutom såsom uttryckligen tillåtet enligt gällande lag, (xiii) begå handling(ar) som är kriminell(a) eller olaglig(a), (xiv) använda skyddat innehåll (såsom definierat häri) på ett sätt som strider eller är ett brott mot villkoren eller (xv) uppmuntra och/eller råda en person, inklusive utan begränsning till, en SSI-anställd, att begå handling(ar) som är förbjudna härunder.

Du bekräftar och godkänner att SSI helt samarbetar i alla juridiska förfrågningar (t.ex. domstolsorder eller stämning).

upp

6. Skyddat innehåll.

I samband med din användning av, åtkomst till, och/eller deltagande i tjänsterna, kan du ha möjligheten att granska eller tillgå konfidentiell och äganderättsskyddad information, material, produkter och innehåll (”skyddat innehåll”) som tillhör SSI och/eller SSI:s kunder, partner och/eller licenstagare. Skyddat innehåll är och förblir egendom som enbart och exklusivt tillhör ägaren av det skyddade innehållet. Du ska inte, under några omständigheter, erhålla eller motta någon rättighet till, äganderätt till, och/eller intresse i eller av skyddat innehåll. Du samtycker till att skydda sekretessen för det skyddade innehållet och du samtycker till att inte modifiera, kopiera, reproducera, bakåtkompilera, skapa härledda arbeten från, dekompilera eller på annat sätt använda, ändra eller överföra skyddat innehåll utan föregående uttryckligt, skriftligt samtycke från SSI. Du bekräftar och samtycker till att skyddat innehåll kan vara föremål för, och skyddas av, immateriella egendomslagar, föreskrifter och koder. Du bekräftar även och samtycker till att om du bryter mot eller på annat sätt överträder begränsningarna, inskränkningarna och förbuden framställda i detta avsnitt, utöver eventuella andra rättigheter och gottgörelser tillgängliga för SSI, förbehåller SSI sig rätten att avsluta, förbjuda eller begränsa din användning av, åtkomst till, och/eller deltagande i tjänsterna.

upp7.

7.Användarinnehåll.

Du är ensamt ansvarsskyldig och ansvarig för allt innehåll, material, information och kommentarer som du använder, laddar upp, anslår eller skickar i samband med tjänsterna (”användarinnehåll”). Du är ensamt ansvarig för alla godkännanden, samtycken och/eller auktoriseringar från tredje parter som erfordras för användarinnehåll. Om du skickar in användarinnehåll kan detta användarinnehåll bli offentligt tillgängligt och delas med tredje parter inklusive och utan begränsning med SSI:s kunder, kunder till SSI:s kunder och tredje parts tjänsteleverantörer. Användarinnehåll får endast innehålla ljud, video, bilder eller likheten av den person som skickar in användarinnehållet och det får ej innehålla någon tredje parts copyright- eller varumärkesskyddade innehåll eller material. Användarinnehåll får inte inkludera ljud, videor, bilder eller liknande av någon annan än användaren. Du kommer inte att få någon ersättning för Användarinnehåll. Om du vill veta vem eller vilka som sponsrar en undersökning där du skickar in bild- eller videomaterial kan du kontakta SSI enligt anvisningarna SSI:s integritetspolicy. I syfte att identifiera den specifika undersökningen måste du ge SSI din e-postadress och information om undersökningen (t.ex. undersökningsnummer, undersökningens ämne, det datum du deltog i undersökningen osv.).

Genom att ladda upp, anslå eller skicka användarinnehåll i samband med tjänsterna, ger du härmed SSI en evig, oåterkallelig, obegränsad, överförbar, underlicensierbar, världsomspännande, royaltyfri, rätt och licens att redigera, kopiera, överföra, publicera, visa, skapa härledda arbeten från, reproducera, modifiera, distribuera och på annat sätt använda, modifiera eller distribuera ditt användarinnehåll på vilket sätt som helst, utan ersättning eller meddelande.

Du är ensamt ansvarig för användarinnehållet. SSI kan inte granska och granskar inte allt användarinnehåll och SSI har inget ansvar för användarinnehållet. SSI förbehåller sig rätten att radera, flytta eller redigera användarinnehåll som SSI efter eget gottfinnande anser: (i) bryter mot dessa villkor, (ii) bryter mot upphovsrätt eller varumärkeslagar, eller (iii) är stötande, förnedrande, obscent eller på annat sätt oacceptabelt.

upp

8. Belöningsprogram

1 . I anslutning till ditt användande av tjänsterna, kan du få möjlighet att ta emot belöningar, incitament och/eller deltagande i pristävlingar eller lotterier. Information, officiella regler, och villkor för belöningar, incitament och pristävlingar eller lotterier kan ges i dessa villkor, på webbplatsen för en panel, vid början eller slutet av en undersökning, i inbjudningar till undersökningar, på webbplatsen(-erna) eller webbsidan(-orna) för inlösen av belöningar, incitament och priser, och/eller kan beskrivas i nyhetsbrev eller annan distribuerad eller publicerad information från SSI.

2. Alla poäng som utdelas en panelmedlems konto löper ut ett (1) år efter utdelningen, bortsett från poäng som förverkas eller annulleras tidigare på grund av inaktivitet eller på annat sätt enligt villkoren. Panelmedlemskonton utgör inte konton i bank eller ekonomisk inrättning och ger inte rätt till ränta av något slag.

3. Poäng som utdelats i samband med tjänsterna utgör inte panelmedlemmens egendom och kan inte genom rättslig åtgärd eller på annat sätt överlåtas under eller efter panelmedlemmens levnad samt har inget värde annat än vid panelmedlemmens inlösen enligt villkoren.

4. I händelse av att poäng eller incitament har utdelats felaktigt till en panelmedlems konto, kan SSI ta bort dem från panelmedlemmens konto.

5. Poäng avräknas från panelmedlemmens konto när begäran om gottgörelse görs.

6. Om det inte på annat sätt framgår av villkoren eller tidigare har överenskommits skriftligen av en SSI-representant, är alla gottgörelser slutgiltiga och belöningar kan inte återkrediteras.

7. För inlösen enligt SSI:s belöningsprogram måste den lägst tillåtna gränsen för 500 poäng vara uppfylld. Om du inte uppfyller den nämnda gränsen, har du inte möjlighet till gottgörelse enligt SSI:s belöningsprogram.

8. SSI kan utan föregående meddelande, när som helst, modifiera, förändra, radera eller lägga till nya villkor för sitt belöningsprogram eller tjänsterna. För SSI inkluderar detta utan begränsning modifiering, förändring, tillägg eller raderande av poängvärden, gottgörelsenivåer, konverteringsförhållanden, statusförhållanden medlemskapsförhållanden och förhållanden för intjäning av incitament, när som helst och utan föregående meddelande. SSI kan även när som helst utan föregående meddelande avbryta eller avsluta erbjudandet av incitament eller belöning i anslutning till SSI:s belöningsprogram.

9. Du får inte kombinera dina poäng med poäng som tillhör annan medlem, inklusive utan begränsning till, varje medlem bland familj och vänner.

10. SSI ger inga uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller garantier av något slag angående produkt eller tjänst som mottagits i samband med SSI:s belöningsprogram, inklusive utan begränsning till, garantier av säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. SSI är och kommer inte att hållas ansvarigt eller skyldigt för utförande av eller misslyckat utförande av någon produkt eller tjänst som poäng, incitament eller belöningar har lösts in för. SSI är och kommer heller inte att hållas ansvarigt eller skyldigt för några kostnader, skador, olyckor, fördröjningar, förluster, utgifter eller olägenheter som kan uppstå i anslutning till användandet av produkten eller för fel på en produkt eller tjänst som har erhållits mot poäng, incitament eller belöningar. SSI ersätter inga förlorade, stulna, felaktigt tilldelade eller skadade incitament eller belöningar.

11. HÄRMED ACCEPTERAR OCH BEKRÄFTAR DU ATT POÄNG, INCITAMENT ELLER BELÖNINGAR SOM HAR TILLFALLIT DIG GENOM TJÄNSTERNA KAN VARA SKATTEPLIKTIGA, VILKET ENSIDIGT ÅLIGGER PANELMEDLEMMEN ATT REDOVISA DEM. SSI kan förse dig och/eller aktuell instans eller skattemyndighet med information om betalningar eller incitament som du tilldelas i samband med användandet av SSI:s tjänster. Du accepterar att förse SSI med all nödvändig information till stöd för att SSI ska kunna efterleva sina skyldigheter till redovisning eller innehållande. SSI kan innehålla alla skatter från alla incitament eller belöningar enligt vad som föreskrivs av gällande lag.

12. Varje månad donerar SSI 10 000 USD till Amerikanska Röda Korset. Den här donationen hålls separat från de belöningar du får för ditt deltagande i undersökningar och påverkar inte ditt poängsaldo. Detta utgör inte en donation på uppdrag av dig, så det är inte avdragsgillt. Det är heller inte beroende av antalet undersökningar som medlemmar deltar i, utan det är ett sätt för SSI att bidra till vårt gemensamma samhälle.

13. SSI vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att poäng gottgörs och debiteras riktigt. Panelister bör emellertid kontrollera sina konton för att tillse att tilldelade poäng, incitament eller belöningar redovisats rätt och återger alla tillämpliga gottgörelsetransaktioner. Om du misstänker att kontot inte har krediterats eller debiterats korrekt eller återger felaktiga gottgörelsetransaktioner, skicka ett meddelande via e-post till helpdesk@asiktstorget.se. All e-post till SSI skall innehålla panelistens namn, e-postadress och specifik information om ämnet. SSI vidtar rimliga åtgärder för att undersöka saken och svara panelisten snarast. SSI:s beslut gäller slutgiltigt och är bindande.

14. Aktörer som levererar eller tillhandahåller produkterna eller tjänsterna som erbjuds i samband med SSI:s belöningsprogram och/eller webbplatsen(-erna) eller webbsidan(-orna) där gottgörelsetransaktioner sker kan tillämpa sina egna villkor och bestämmelser. Granska dem noga.

15. Personuppgifter kan behöva samlas in, behandlas och/eller avslöjas i anslutning till SSI:s belöningsprogram och/eller förfrågningar om inlösen av en belöning eller incitament. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du härmed insamling, behandling och/eller avslöjande av dina personuppgifter i sådana syften och för alla sådana personuppgifter skall regler som anges i SSI:s integritetspolicy gälla.

16. Om en panelmedlem väljer att donera poäng till ett av välgörenhetsalternativen som har godkänts av SSI, kommer SSI att donera nämnda poäng till den valda välgörenheten. Donationen görs inte av eller på uppdrag av SSI och SSI står inte för och kommer inte att stå för någon donation. Notera att donationsalternativet inte är tillgänglig för alla paneler som ägs och/eller drivs av eller på uppdrag av SSI, så kontrollera gottgörelsealternativen som är tillgängliga för panelen som du tillhör.

upp

9.Profiluppdateringar.

Panelmedlemmar samtycker till att utan dröjsmål meddela SSI om eventuella ändringar av information som finns i eller om deras medlemsprofil. Panelmedlemmar samtycker till granska och uppdatera, såsom nödvändigt, medlemsprofiler minst en gång var sjätte (6) månad. En Panelmedlem får uppdatera, korrigera och/eller ta bort information som finns i hans/hennes medlemsprofiler genom att: (i) tillgå hans eller hennes medlemskort eller (ii) skicka ett e-postmeddelande till det lämpliga panelmedlemserviceteamet för den lämpliga panelen.

upp

10.Policy om utträde.

Panelmedlemmar kan när som helst begära utträde som användare av tjänsterna (inklusive utan begränsning till, att motta nyhetsbrev eller meddelanden), genom att: (i) följa procedurerna för att säga upp prenumerationen som finns beskrivna på den/de tillämpliga webbplatsen(-erna) eller i ett e-postmeddelande från SSI; eller (ii) genom att skicka ett e-postmeddelande till panelmedlemserviceteamet. SSI skall göra rimliga ansträngningar att läsa och besvara varje e-postförfrågan inom en rimlig period efter mottagande. Efter avslutning kommer en panelmedlems kontaktinformation att tas bort från eventuella ytterligare kommunikations- eller kontaktlistor. Vänligen medge några dagar för det fullständiga borttagandet av kontaktinformation från SSI:s kommunikations- eller kontaktlistor för den tillämpliga panelen. Under denna period kan medlemmen få kommunikationer som skapades eller sammanställdes innan avslutning. Se SSI:s Integritetspolicy för information om hur SSI hanterar information och uppgifter efter en avslutad prenumeration, avbrytande eller begäran om utträde (”SSI:s integritetspolicy”).

upp

11.Länkar.

I anslutning till din användning av tjänsterna, kan det vara möjligt för dig att frivilligt länka eller ansluta till webbplatser som upprätthålls och/eller drivs av tredje parter (”tredjepartswebbplatser”). SSI stöder inte tredjepartswebbplatser eller produkter, tjänster och/eller möjligheter som annonseras, erbjuds och/eller säljs av, genom eller i samband med tredjepartswebbplatser (”tredjepartsinformation”). SSI gör inga framställningar eller garantier avseende tredjepartswebbplatser och/eller Tredjepartsinformation. Granska alla policyer och villkor tillämpliga på tredjepartswebbplatser och tredjepartsinformation noggrant.

up

12.Kommunikation med SSI.

Alla kommunikationer (exklusive personlig information) och användarinnehåll som skickas eller överförs av dig till SSI, via e-post eller annorledes, skall behandlas som icke-konfidentiell och icke-äganderättsskyddad information om inte specifikt indikerat av dig antingen innan eller samtidigt med inlämnandet eller överföringen av sådana

kommunikationer och användarinnehåll. Du samtycker till att all sådan kommunikation och användarinnehåll får användas av SSI för alla juridiska ändamål.

upp

13.Integritet.

SSI sätter mycket stor vikt vid din integritet. Läs igenom SSI:s integritetspolicy för information om SSI:s integritetspolicy

upp

14.Friskrivningsklausul.

TJÄNSTERNA, INKLUSIVE ALL INFORMATION, UNDERSÖKNINGAR, INNEHÅLL, MATERIAL, KOMMENTARER OCH TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA PÅ, ELLER VIA, TJÄNSTERNA, TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. SSI GÖR INGA FRAMSTÄLLNINGAR OCH GER INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG I SAMBAND MED INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, KOMMENTARER, UNDERSÖKNINGAR, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA PÅ, ELLER VIA, TJÄNSTERNA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLT ANVÄNDARINNEHÅLL. DÄRUTÖVER FRISKRIVER SSI HÄRMED SIG FRÅN EVENTUELLA OCH ALLA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE. SSI GARANTERAR INTE ATT VERKTYGEN, TEKNIKEN ELLER FUNKTIONERNA SOM FINNS I TJÄNSTERNA, ELLER INNEHÅLL, MATERIAL, KOMMENTARER, INFORMATION OCH/ELLER TJÄNSTER SOM FINNS DÄRI, INTE KOMMER ATT STÖRAS ELLER VARA FELFRIA, ATT DEFEKTERNA KOMMER ATT KORRIGERAS, ATT SYSTEMEN OCH SERVERN/SERVRARNA SOM STÖDER TJÄNSTERNA OCH GÖR TJÄNSTERNA TILLGÄNGLIGA KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT TJÄNSTERNA OCH/ELLER SYSTEMEN OCH/ELLER SERVERN/SERVRARNA SOM STÖDER TJÄNSTERNA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. SSI TILLHANDAHÅLLER INTE ÅTKOMST ELLER ANSLUTNING TILL INTERNET OCH ÄR INTE OCH SKA INTE HÅLLAS ANSVARIG ELLER ANSVARSSKYLDIG FÖR HANDLINGAR AV ELLER UTELÄMNANDEN FRÅN TREDJE PART SOM STÖR, BEGRÄNSAR ELLER FÖRHINDRAR ÅTKOMST ELLER ANSLUTNING TILL, ELLER ANVÄNDNING AV, TJÄNSTERNA.

upp

15.Förändringar.

SSI förbehåller sig härmed rättigheten att, enligt SSI:s eget gottfinnande, göra ändringar i dessa villkor. SSI rekommenderar dig att granska dessa villkor regelbundet. SSI kommer att utverka ditt samtycke före ändringar av sådan typ att samtycke behövs eller krävs. För ändringar som inte kräver samtycke skall och kommer din fortsatta användning av, åtkomst till, och/eller deltagande i tjänsterna utgöra ditt godkännande av dessa villkor såsom reviderade.

upp

16. Skadeersättning.

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla SSI och dess moder-, dotter- och systerbolag och dess respektive medlemmar, aktieägare, chefer, tjänstemän, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla krav, skyldigheter, förluster, domstolsutslag, belöningar, böter, straffavgifter och kostnader och/eller omkostnader av något slag inklusive, utan begränsning, rimliga advokatkostnader och domstolskostnader som uppkommer på grund av, eller orsakas av, direkt eller indirekt: (i) ditt brott mot eller överträdelse av dessa villkor, och/eller (ii) din användning av, deltagande i, och/eller åtkomst till tjänsterna.

upp

17. Ansvarsbegränsning.

UTOM I DEN OMFATTNING DET FÖRBJUDS ENLIGT GÄLLANDE LAG BEKRÄFTAR DU OCH SAMTYCKER TILL ATT SSI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER PÅ NÅGOT SÄTT KAN HÅLLAS SKYLDIGT ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANSVARIGT GENTEMOT DIG FÖR NÅGON INDIREKT SKADA, OLYCKSHÄNDELSE, SPECIELL SKADA, FÖLJDSKADA OCH/ELLER BESTRAFFNING, AV NÅGOT SKÄL ELLER ORSAK, OBEROENDE AV OM SSI HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR ATT SÅDAN SKADA KAN UPPSTÅ.

VARJE ANSPRÅK ELLER RÄTTSORSAK PÅ GRUND AV ELLER RELATERAD TILL ANVÄNDANDET AV TJÄNSTERNA OCH/ELLER VILLKOREN MÅSTE LÄMNA IN INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT ANSPRÅKET ELLER RÄTTSORSAKEN UPPSTOD.

upp

18. Efterlevnad av gällande lag.

Du bekräftar och samtycker till att du kommer att följa alla gällande internationella, nationella, federala, delstatliga och/eller lokala lagar, koder, föreskrifter och/eller krav (”Gällande lagar”) avseende din användning av, deltagande i, och/eller åtkomst till tjänsterna.

upp

19. Avstängning, avslutande och inaktivering av panelmedlemskonton.

Någon av parterna kan när som helst, oavsett orsak, avbryta ditt medlemskap i panelen utan hinder.

Utöver varje annan tillgänglig gottgörelse, kan SSI utan föregående meddelande stänga av och/eller avbryta din användning av eller tillgång till och/eller deltagande i tjänsterna om du bryter mot eller överträder dessa villkor. Om SSI avslutar ditt medlemskap på grund av brott mot eller överträdelse av dessa villkor: (i) du förverkar omedelbart alla rättigheter, äganderätt och intressen till och/eller i alla icke inlösta belöningar, incitament och/eller priser vid avslutandet, (ii) ditt medlemskap avslutas omedelbart, (iii) din tillgång till, deltagande i och användning av tjänsterna upphör omedelbart och (iv) du tillåtas inte att delta i undersökningar som erbjuds genom tjänsterna.
I den händelse att en icke-panelmedlem bryter mot eller på annat sätt överträder villkoren, samtycker härmed sådana icke-panelmedlemmar till att: (a) alla rättigheter, äganderätt och intressen till och/eller i alla icke inlösta belöningar, incitament och/eller priser (om några) kommer att förverkas i och med avslutandet och (b) åtkomst till, användning av och deltagande i tjänsterna upphör omedelbart.

SSI reserverar dessutom rätten att avaktivera ditt panelmedlemskonto: (a) om ditt medlemskonto inte kvarstår som aktiv (enligt definition häri); (b) om e-postmeddelanden från SSI skickade till din e-postadress studsar tillbaka eller ger upphov till leveransfelmeddelande; eller (c) SSI får ett svarsmeddelande med ”inkorgen full” tre (3) gånger då e-postmeddelanden skickats till din e-postadress. För dessa villkor innebär ”aktiv” att du: (i) deltar i en undersökning minst en gång var sjätte månad eller (ii) uppdaterar din profil eller medlemsinformation minst en gång var sjätte månad.

I händelse av inaktivering, avbrytande av dig eller avbrytande av SSI (annat än på grund av din överträdelse av eller brott mot villkoren), ska SSI upprätthålla ett register över utdelade, ej inlösta belöningar, incitament och/eller priser och medge att du löser in sådana belöningar, incitament och/eller priser under en period av trettio (30) dagar från att avslutande trätt i kraft av ditt konto.

upp

20. SSI-anställda.

A. Begränsning. SSI-anställda och deras närstående familjemedlem(-mar) (såsom definierat häri) är inte behöriga att motta betalningar, priser eller incitament för att ha använt, deltagit i eller haft tillgång till tjänsterna. För syftena med detta avsnitt 20, ska termen ”närstående familjemedlem(-mar)” avse föräldrar, make/maka, barn eller andra nätstående (t.ex. flickvänner/pojkvänner, sambor och personer som motsvarar make/maka).

B. Procedurer SSI:s anställda får använda, tillgå eller delta i tjänsterna endast efter att de erhållit skriftligt tillstånd från deras respektive chef, och endast i syfte att förbättra SSI:s produkter och/eller tjänster. SSI:s anställda måste alltid vara ärliga och rapportera korrekt information i samband med användning av, åtkomst till eller deltagande i tjänsterna. Om ändrad, falsk eller osann information eller data måste användas, måste föregående samtycke och godkännande från SSI:s verkställande direktör erhållas.

C. Olämpligt uppträdande. Om inte auktoriserat i enlighet med dessa villkor eller på annat sätt skriftligen godkänt av SSI:s Verkställande direktör, utgör brott mot villkoren i detta Avsnitt 20 av en SSI-anställd och/eller dennes Närstående familjemedlem(-mar) ett brott mot SSI:s standarder för uppträdande, och alla sådana brott kan leda till disciplinära åtgärder mot den anställde, inklusive, utan begränsning till, uppsägning. 

upp

21.Meddelanden.

A.  Meddelande till dig från SSI. Utom i den utsträckning annat anges häri eller det är förbjudet enligt gällande lag, skall alla meddelanden som skall skickas till eller tillhandahållas SSI: (i) vara korrekt adresserade till den tillämpliga affärsadressen, och skall vara godtagbart levererade om levererade: (a) av Federal Express, Express Mail eller annan nationellt eller internationellt erkänd expresskurirtjänst (i sådana fall skall meddelande träda ikraft en (1) arbetsdag efter avsändning) eller (b) via rekommenderat brev, brev med begärt mottagningsbevis, brev med förbetalt porto (i sådana fall skall meddelande träda ikraft sex (6) dagar efter överlämnande till postservice eller (ii) skickas via e-post till det lämpliga medlemsserviceteamet för aktuell panel.

B.  Meddelande till dig från SSI. Utom i den utsträckning det är förbjudet enligt gällande lag, samtycker du till att SSI skickar meddelanden till dig: (i) via den e-postadress som du tillhandahållit till SSI (i sådana fall skall meddelande träda ikraft en (1) dag efter att e-postmeddelandet skickades, förutsatt att SSI inte fick ett felmeddelanden med information om att leveransen av e-postmeddelandet försenades, att e-postadressen var ogiltig, eller att e-postmeddelandet inte kunde levereras på grund av annan orsak); (ii) via rekommenderat brev, brev med begärt mottagningsbevis, brev med förbetalt porto (i sådana fall skall meddelande träda ikraft sex (6) dagar efter överlämnande till postservice); eller (iii) genom att anslå meddelanden på den/de tillämpliga webbplatsen(-erna). Du samtycker till att kontrollera den tillämpliga webbplatsen(-erna) för meddelanden och att hålla din personliga information uppdaterad.

C. Juridiskt meddelande. Alla frågor angående dessa villkor och juridiska meddelanden ska skickas, enligt paragraf 21.A i dessa villkor, till:

Survey Sampling international, LLC
6 Research Drive
Shelton, Connecticut 06484.
Att: Juridikavdelningen

eller via e-post till: privacy@surveysampling.com

upp

22. Separeringsklausul.

Om ett villkor eller en föreskrift i dessa villkor skulle hävdas eller förklaras vara ogiltigt eller inte äga laga kraft av någon anledning av en behörig domstol, ska ett sådant villkor eller föreskrift betraktas som ogiltigt och skall inte påverka tillämpningen och/eller tolkningen av dessa villkor. De återstående villkoren eller föreskrifterna i dessa villkor skall fortsätta att äga full kraft och effekt, såsom om det villkor eller föreskrift som är ogiltigt eller inte äger laga kraft inte var en del av dessa villkor. 

upp

23.Gällande lag, jurisdiktion och plats

Dessa villkor och din åtkomst till, användning av eller deltagande i tjänsterna ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Connecticut, USA, utan hänsyn till någon del av något val av principiella lagar (vare sig lagar i Connecticut eller någon annan jurisdiktion) som kan ge möjlighet till applicering av någon lag från annan jurisdiktion. Alla krav eller tvister som uppkommer i anslutning till dessa villkor och/eller din åtkomst till, användning av eller deltagande i tjänsterna, skall dömas exklusivt av statlig eller federal domstol i Fairfield County, Connecticut, USA. 

upp

24. Övriga villkor.

Rubrikerna i dessa villkor är enbart för referens och skall inte påverka tolkning och/eller applicering av dessa villkor. SSI:s underlåtenhet att sakföra något brott av dig mot dessa villkor innebär inte att du friskrivs eller anses oskyldig till sådant brott och ska inte friskriva, frisläppa eller förhindra SSI från att sakföra något påföljande brott av dig mot dessa villkor. Dessa villkor, alla regler, villkor eller policyer som det hänvisas till eller som införlivas häri, och alla panel-specifika krav, utgör hela överenskommelsen och avtalet mellan SSI och dig med avseende på innehållet härav.

Senast uppdaterad: Den 31. March 2016

upp